Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить

Етнопсихологія - це... Визначення, історія розвитку науки, предмет вивчення, методи


Опубликованно 06.10.2018 18:50

Етнопсихологія - це... Визначення, історія розвитку науки, предмет вивчення, методи

Етнопсихологія – це розвивається наука, яка займається дослідженням взаємозв'язків між культурою і психікою людини. Дана галузь знаходиться в процесі формування, а тому її точне визначення поки відсутня. У статті дізнаємося про те, як розвивалося це науковий напрямок, що є предметом і методом його вивчення. Про науку

Більшість фахівців, що займаються вивченням сучасної етнопсихології, не вважають її самостійною дисципліною. Ця наукова галузь межує з двома основними напрямками – психологією та культурою. У той же час етнопсихологія вивчає проблематику більш ніж двох областей. Не випадково вченими використовуються різні терміни для позначення цієї дисципліни, що більшою мірою обумовлена вмістом в етнопсихології тематики і методів дослідження психології, соціології, культурології, історії, антропології. У перекладі з грецької ethnos означає «народ», psyche – це «душа», а logos – слово, знання, вчення.

Етнопсихологія – це науковий напрямок, в якому досліджуються: національні особливості емоційно-вольових і психічних пізнавальних процесів, реакцій, властивих представникам певних народностей; стани та властивості особистості представників різних етнічних меншин; своєрідність явищ і процесів у соціально-психологічній сфері окремих націй і народів; питання національної самосвідомості, етноісторичних цінностей і орієнтації; характеристики культури окремих етнічних груп.

Говорячи про етнопсихології як про комплексному науковому дослідженні, в ході якого розглядаються етнічні, культурологічні, психологічні особливості людей і цілих націй, нескладно виділити її об'єкт. Їм є цілі етноси, нації, народи, етнічні та національні меншини. Предметом етнопсихології називають самосвідомість людей, що належать до певної соціально-етнічної спільності, розуміння ними власних інтересів і осмислення справжнього становища нації в системі суспільних відносин, специфіка взаємодіями з іншими етнічними групами. Призначення дисципліни

Перед этнопсихологией як наукою стоять конкретні цілі та завдання. В першу чергу, даний науковий напрям допомагає проводити всебічний аналіз та узагальнювати відомості про впливають фактори та джерела становлення конкретних народностей, створювати психологічні портрети представників різних етнічних громад та виявляти на їх основі соціально-політичні, економічні, історичні та культурні передумови до подальшого розвитку. Крім того, предметом етнопсихології є специфіка мотиваційної складової психіки людей, що належать до конкретної нації, що дозволяє детально досліджувати такі якості, як, наприклад, діловитість, ініціативність, ступінь старанності тощо, визначають важливі показники продуктивної діяльності та особливості поведінкової лінії.

Етнопсихологія – це наука, в якій проводяться дослідження диференційованих показників розумової активності людей, що належать до тієї чи іншої національності. Праці вчених у цій галузі дозволяють виявити ступінь прихильності логікою, швидкість процесів мислення та глибину абстрагування, сприйняття, повноту і оперативність асоціацій, уяви, концентрацію і стійкість уваги. Завдяки етнопсихології можна зробити висновок про особливості психоемоційного фону, динаміку прояву почуттів представників певної національності, їх емоційного поведінки.

Одне із завдань етнопсихології – це виявлення проблем комунікативної середовищі, що виникають із-за відмінностей в національному психічному складі людей і форм взаємодії. За результатами дослідних робіт робиться висновок про ступінь впливу спілкування і взаємин на характер протікаючих соціально-психологічних процесів у групах, їх ієрархічне пристрій, традиції, норми поведінки. Крім цього, етнопсихологія створює необхідну основу для прогнозування різних суспільних процесів в окремих регіонах країни чи в інших державах. Наукові методи дослідження

Вивчаючи ментальність людей певної нації або народності, вчені використовують різні наукові інструменти. Найбільш поширеними методом етнопсихології є спостереження. Він застосовується в природних умовах. Метод свідомого бачення повинен бути цілеспрямованим і застосовуватися систематично. Даний інструмент буде ефективний виключно у випадку невтручання спостерігача, завданням якого є вивчення зовнішніх проявів психіки людей, що належать до конкретних етнічних груп. Недоліком даного методу є суб'єктивність висновку спеціаліста. Вельми ефективним у етнопсихології визнається метод прихованого спостереження за допомогою аудіо - або видеоприборов.

Другий спосіб дослідження – експеримент. До нього відносяться всі констатувальні методики. Експеримент використовується як інструмент для активного дослідження. Якщо метод спостереження передбачає невтручання дослідника, то в даному випадку експериментатор повинен сам організувати весь процес і подбати про створення необхідних умов для здійснення експерименту. Як правило, дослідження проводять з представниками різних етнічних груп, але в одних і тих же умовах. Експеримент може бути лабораторним і природним (другий варіант є більш поширеним).

Метод тестування та анкетування в етнопсихології дозволяє визначити особистісні риси випробуваного або зробити висновок про особливості національного характеру, ієрархії мотивів, темпераменті. Недоліком анкетних тестів часто стає недостовірність їх результатів. У порівнянні з даними способом дослідження, метод опитування не передбачає уточнення особистості респондента, що дозволяє отримати більш високий відсоток правдивої інформації. До того ж усне опитування проводиться набагато швидше, ніж письмове тестування або анкетування.

Як розвивалася етнопсихологія за кордоном

Перші спроби описати характер не просто індивіда, а цілої групи людей, були зроблені ще в стародавні часи. Створити етнопсихологічний портрет цілого народу намагалися індуси, греки, римляни. З тих часів до наших днів дійшли відомості про працях Ксенофонта, Сократа, Платона, які подорожують по світу та описують характери і звичаї народів, відмінності в образах життя, поглядах, традиціях, звичаях. Ще задовго до нової ери вчені могли чітко бачити різницю в культурах, зовнішньому образі представників етносів, а деякі з них робили перші кроки для визначення природи цих відмінностей.

Одним з перших в історії розвитку етнопсихології був Гіппократ. Філософ вважав, що відмінності людей у фізичному і психічному плані пов'язані з географічним положенням і кліматичними умовами. Його спроби описати ментальні особливості окремих народностей поклали початок формуванню етнічної психології.

Вивчення народів стало предметом наукових робіт у другій половині XVIII століття. Глибокий аналіз проблем дисципліни проводили французькі просвітителі. Вперше було введено такі базові поняття етнопсихології, як «спільний дух» і «дух народу». В даних термінах закладалися особливості національного характеру, взаємозв'язок форми мислення народу, його духовного складу і способу життя. У цей же період ідеями єдності нації перейнялися німецькі філософи (Кант, Фіхте, Гердер, Гегель, Юм). Вчені висунули кілька перспективних тез, працювали над виявленням причин відмінностей у звичаях, вдачі і поведінкової лінії представників груп різних регіонів.

На базі ряду фундаментальних наук етнопсихологія продовжила своє становлення як самостійний напрям. В ній простежувалися досягнення того часу по психології, культурології, антропології, історії. Офіційно основоположниками этнопсихологического напряму вважають німців М. Лацарус і Р. Штейнталь. З 1859-1860 рр. вони видавали журнал, присвячений питанням психології народів і мовознавства. Вчені прагнули звернути увагу соціуму на відмінності в рисах обличчя представників різних народів, їх психологічних портретах. Пояснення даного явища Штейнталь знаходив в понятті народного духу, яке він інтерпретував як психічний подібність індивідів, що володіють ідентичним самосвідомістю і етнічністю.

У процесі розвитку цієї наукової галузі німецькі вчені прагнули пізнати психологічну сутність нації. Етнопсихологія народів, по їх розумінню, була способом відкриття законів і внутрішньої діяльності народів у повсякденному житті, мистецтві, культурі і науці. Таким чином, Лацарус і Штейнталь змогли покласти початок етнічної психології як формі самостійної дисципліни, що володіє своїм предметом, методами дослідження та структурою.

Роль російських учених у розвитку науки

Розробки німецьких дослідників здобули широку популярність і в Росії, де до цього часу вже були зроблені спроби систематизації этнопсихологических елементів. У нашій країні даний науковий напрям корінням йде в діяльність географічного спільноти, члени якої активно працювали в області. Вони називали її психічної етнографією. Наприклад, Н. В. Надєждін, пропонуючи використовувати цей термін, був упевнений, що цей напрям передбачає вивчення духовної складової природи людини, її інтелектуальних здібностей, моралі, моральності, сили волі.

Ідею, подану Надеждиным, розвивав Н. Я. Данилевський. У своїй книзі «Росія і Європа» автор поділяв існуючі цивілізації за трьома критеріями: розумовому, естетичному і моральному. Аналогічним чином до визначення тонкощів ментальності підходив і в. І. Соловйов. Він вивчав ціннісні орієнтації місцевих жителів, зіставляючи їм ідеали представників інших етнічних спільнот. Коротко про етнопсихології, якої дотримувався Соловйов: вона являє собою підтвердження версії про те, що російським людям властивий морально-релігійний ідеал.

Принципово в іншому напрямку етнічної психології почав працювати А. А. Потебня. Будучи філологом за освітою, він займався дослідженням психологічної природи мови. Схожу іншу точку зору висловлював В. М. Бехтерев. Обидва російських вчених вважали, що питаннями психології народів повинна займатися інша наука – колективна рефлексологія. Ця дисципліна була б покликана визначати суспільні настрої, причини резонансних суспільних дій, розгадувати зміст народної творчості, міфів, обрядів, що прийшли із старовини. Крім того, саме Бехтерев одним з перших у своїх працях звернувся до теми національної символіки.

У розвитку етнопсихології Росії важливі зміни відбулися в першій половині минулого століття. Вітчизняна наука опинилася в полі зору культурно-історичної школи. Видатними вченими, яких цікавили питання становлення етнопсихології народів, вважаються Л. С. Виготський, Д. Лихачова, Ст. Мавродина. Кожен з них дотримувався різних позицій щодо поняття етнічної психології.

Наприклад, Виготський розкривав дану наукову область як «психологію примітивних народів», приділяючи увагу порівняльного аналізу психічної діяльності людини, як примітивного істоти і культурної несформованої особистості. Також Виготський займався дослідженням поведінки дітей, народжених у сім'ях представників різних народностей. Дані матеріали були опубліковані лише через кілька десятиліть. До речі, в результаті масових сталінських репресій по відношенню до діячів науки розвиток етнічної психології було перервано майже на 40 років. Знову до питань этнопсихологической проблематики повернулися лише в післявоєнний час. Даному напрямку почали приділяти увагу і Д. Лихачова та Ст. Мавродина. Їх роботи були присвячені ідеям національної свідомості.

В кінці минулого століття кількість теоретичних і експериментальних робіт в області этнопсихологических досліджень різко зросла. На думку дослідників, інтерес до цієї науки продовжує наростати у зв'язку зі складною політичною ситуацією, що виникають локальними міжнаціональними конфліктами, піднесенням самосвідомості народу.

Сьогодні етнопсихологія народів вивчається на факультетах психології. Студенти вивчають відповідні спецкурси, знайомляться з новими підручниками і навчальними посібниками, науковими статтями в періодичних виданнях, рецензованих Вищою атестаційною комісією. Про актуальність етнопсихології свідчать також щорічно проводяться спеціалізовані конференції, за підсумками яких випускаються монографії та збірники наукових праць учасників. Структура дисципліни, основні підрозділи

Сьогоднішні експериментальні дослідження з етнопсихології проводяться по трьом основним напрямам: Становлення і модифікація етнічної ідентичності. До цієї галузі належать питання, пов'язані з вивченням форм і механізмів сприйняття представників інших національностей, способів прогнозування, попередження і вирішення конфліктів на міжетнічному рівні. Чимало праць вчених присвячено проблематиці адаптації людей до нової культурної середовищі. Серед них Р. У. Солдатова, Н. М. Лебедєва, Т. Р. Стефаненко. Етнопсихологія, що вивчає взаємодію культури і психіки людини. Для цього напряму характерне вибудовування різних теоретичних концепцій з допомогою психологічних методів з метою визначення особливостей формування ментальності у представників етногруп (С. А. Таглин, Ст. Н. Павленко). Специфіка вербального і невербального поведінки в соціокультурному середовищі. Предметом етнопсихології в даному випадку є этнопсихолингвистические особливості взаємодії людей різних національностей і сприйняття ними культурних продуктів життєдіяльності інших народів.

У найближчому майбутньому планується розвиток таких галузей етнічної психології, як: етнопедагогіка; – це дисципліна, систематизирующая етнічні традиційні уявлення про виховання та навчання дітей; этноконфликтология – навчально-методична система, що дозволяє розуміти суть конфліктних ситуацій і вживати ефективні рішення для їх запобігання; этнопсихиатрия – галузь специфічних знань про психічних відхилень, до яких більшою мірою схильні представники тих чи інших національностей; етнопсихолінгвістика – це комплекс знань про особливості мови і розвитку мовлення. Термін «культура» в етнопсихології

У підручниках з етнопсихології одним з першорядних складових є «культура». Американський психолог Гаррі Триандис вважав, що вона має два рівня. Перший – це об'єктивна культура, до якої відносяться елементарні предмети, знаряддя праці, одяг, кулінарія, речі, мова, імена і т. д. Другий рівень – це суб'єктивна культура, що припускає відношення, цінності, вірування населення. В ролі предмету етнопсихології, на думку Триандиса, виступала саме суб'єктивна. Американець вважав її узагальнюючим елементом для носіїв, незалежно від їх ідеології, переконань, моральних цінностей.

Нідерландський соціолог Гірт Хофстеде в 1980 році дослідив понад 50 країн світу. За підсумками проведеної роботи йому вдалося виділити кілька основних критеріїв культури: Дистанційованість від влади — ступінь, з якою члени товариства допускають нерівномірність розподілу владних повноважень. Наприклад, в арабських країнах, Латинській Америці, Південно-Східній Азії, Росії спостерігається культура з високою дистанцированностью, а в Австралії, Данії, Німеччині, США – з низькою, що означає побудову рівних відносин на основі поваги до членів суспільства. Індивідуалізм — прагнення до усвідомлення власного «я», захист особистих інтересів, відсутності зобов'язань діяти спільно (характерно для США) або наявність загальних групових цілей, усвідомлення колективу як єдиного цілого (властиво для колективістської культури в Латинській Америці). Маскулінність — напористість, суперництво, цілеспрямованість, готовність до досягнення результату будь-якою ціною. Країни з високим показником відносяться до «чоловічого типу» (Філіппіни, Австрія, Мексика, Японія, Італія), а країни з низьким рівнем маскулінності (Швеція, Норвегія, Данія) — до «жіночого». Неприйняття невизначеності — враховується здатність адекватно реагувати на незнайомі ситуації, уникати недопущення неясних ситуацій, нетерпиме ставлення до людей з іншою життєвою позицією. Стратегічне мислення — здатність приймати стратегічні довгострокові рішення, прогнозувати подальший розвиток подій. Навчальний посібник Т. Стефаненко

Серед книг з етнопсихології, які використовуються в навчальному процесі вітчизняних внз, варто зазначити курс з етнопсихології Т. Стефаненко. У навчальному посібнику викладено основні тематичні розділи даної дисципліни. Книга Стефаненко «Етнопсихологія» являє собою виправлений і доповнений систематизований курс, виданий факультетом психології МГУ ім. М. в. Ломоносова в 1998 році. Тоді навчальний посібник було видано обмеженим накладом.

Автором наукового-методичного комплексу є провідний російський психолог Тетяна Гаврилівна Стефаненко. Вона зробила спробу інтегрувати різні етнопсихологічні підходи, що існують у різних науках, включаючи психологію, культурологію, антропологію. У підручнику з етнопсихології автор окреслює різні шляхи розвитку, звичні і інноваційні способи вивчення особистості, спілкування, регуляції соціальної поведінки в контексті культури. Крім того, Стефаненко вдалося детально проаналізувати аспекти національної ідентичності, відносин між різними етносами та адаптації в чужому культурному середовищі.

«Етнопсихологія» Стефаненко розрахована на студентів спеціальностей «Психологія», «Історія», «Політологія». Своєю роботою автор підсумувала та узагальнила результати этнопсихологического аналізу фундаментальних досліджень Р. Лебона, А. Фуллье, Ст. Вундта, Р. Тарда та інших представників етнічної психології. Народи Росії

Займаючись вивченням національно-психологічних особливостей жителів різних регіонів, більшість вчених мають на меті вибудувати грамотну стратегію міжетнічних відносин. Для наочності доцільно буде об'єднати в кілька груп: представники слов'янських національностей: росіяни, українці, білоруси; тюркські та алтайські народності: татари, алтайці, башкири, хакаси, кумики, чуваші, тувинці, ногайці; представники фіно-угорської групи: мордва, марійці, мордва, комі і комі-перм'яки, фіни, ханти, мансі, карели, саами, вепси; монгольська група: калмики і буряти; тунгусо-маньчжурські народні: ненці, ительмены, нанайці, евенки, евени, ульчи, чукчі, ескімоси, удыгейцы, orochi; представники Північного Кавказу: черкеси, карачаївці, адигейці, осетини, інгуші, кабардинці, чеченці, лезгини, даргинці, кумики, лакци та ін. Національно-психологічні особливості слов'ян

Росіяни, українці і білоруси близькі між собою за генотипом, культурі, мові, мають чимало спільного в процесі історичного розвитку. Завдяки різноманітним джерелам, що відображає спосіб життя і побут представників даних національностей, вчені мають можливість узагальнити результати та створити приблизний портрет середньостатистичного слов'янина: володіє високим ступенем осмислення дійсності; має гідний рівень загальної освіти, необхідний для самостійного життя і трудової діяльності; виважено приймає рішення, ретельно обмірковує вчинки, адекватно реагує на труднощі і життєві труднощі; товариський, доброзичливий, але не нав'язливий; готовий у будь-який момент прийти на допомогу і надати підтримку іншим людям; толерантний і доброзичливий до представників інших національностей.

Людинолюбство і терпимість – це найважливіші риси, властиві російській людині. Незважаючи на всі тяготи і випробування, з якими доводилося стикатися російського народу, він не втрачає милосердя і співчуття до інших людей. Про високої громадянської солідарності, хоробрість, мужність і невибагливості слов'ян неодноразово говорили вітчизняні філософи, психологи, літератори.

Письменник Ф. М. Достоєвський, характеризуючи російської людини, вважав одними з найбільш відмінних соціально-психологічних якостей доброту і працьовитість. Українці відомі своєю старанністю і високою професійною відповідальністю, білоруси – майстерністю і тягою до ремісництву. У кожній слов'янській родині здавна батьки виховують своїх дітей у світі, навчають їх жити в дружбі, прищеплюють любов до праці, повага до людини. У Росії дармоїдство і крутійство були і залишаються приводом для засудження. Етнічні меншини

Серед вчених, які займаються дослідженнями етнопсихології меншин, які проживають на безкрайніх просторах Сибіру і Далекого Сходу, варто відзначити Р. А. Сидорова. Він є автором «Етнопсихології народів колишньої Тартарии».

Книга була написана для того, щоб читачеві доступно пояснити, в чому полягає різниця між індивідуальним і колективним свідомістю різних етносів. Жоден з народів Сибіру, в тому числі і споріднені з культури, не замислювався над тим, чому в певних ситуаціях їх люди роблять конкретним чином. Навряд чи, наприклад, евенки і евени аналізували свою поведінку і ставлення до сусідніх народів, чи замислювалися про причини незвичайної стійкості в будь-яких життєвих колотнечах і повного безстрашності до племен, на території яких їм доводилося розселятися. Так ось Сидоров «Етнопсихології народів колишньої Тартарии» знаходить відповідь: всі ці якості тунгуси отримали від предків, що побудували на Далекому Сході в XI столітті Царство Бохай, а в XII – Золоту Імперію чжурчженів. На думку автора, тунгуський етнос, поширився на величезних сибірських територіях, корінням відходить в історію Маньчжурії.

Подібне можна сказати і про обских уграх. Їх предки вели кочовий спосіб життя, переміщуючись в тибетських просторах. Саме з північного Тибету разом зі скіфами вони оселилися на Уралі. Кочівництва предків з властивим йому укладом і войовничістю передалося сучасним тайговим нащадкам – мансі і хантам.

За версією Сидорова, етнос якутів також стався від кількох кочових народностей. Їх предками вважаються киргизи, тувинські чікі, курыканы і російські челдоны. Не дивно, що психологія якутів своєрідна: з одного боку, цей народ чимось схожий зі слов'янами, а з іншого – це типові степові кочівники, які волею долі осіли в тайзі. Автор: Сіра мишка 6 Жовтня, 2018


banner14

Категория: Развлечения

Етнопсихологія - це... Визначення, історія розвитку науки, предмет вивчення, методи


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.